Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางสาวจีรวรรณ แสนทวีสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายปพน บุญศรีชนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางกิติยา ทองคง
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านสร้างแก้ว
Responsive image
นางสิริลักษณ์ เจริญดี
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านสนามชัย
Responsive image
นางราตรี พรหมรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านถิ่นสำราญ
Responsive image
นางวนิดา เทวราช
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านท่าช้าง
Responsive image
น.ส.จิมาณิกา บรรเทิง
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านท่าช้าง
Responsive image
นางรจนา ศรีบัว
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านสร้างแก้ว
Responsive image
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Responsive image
น.ส.จุฬาพร แพทย์เพียร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Responsive image
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Responsive image
นางหวานใจ บุตรสุด
แม่บ้าน
Responsive image
นางสาวณปภัช โพธิ์งาม
พนักงานจ้างเหมา(ช่วยงานธุรการ)
Responsive image
นางดวงจันทร์ บุญล้ำ
แม่บ้าน ศพด.ท่าช้าง
Responsive image
นายวชิรพล วาหมงคล
คนงานทั่วไป(ช่วยงานธุรการ)

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th