Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางรุ่งทิพย์ ชาวอุทัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางสาวมาลินี แสนทวีสุข
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Responsive image
นางปราณี อินทร์แก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Responsive image
นางสาวประทิน สมเพราะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวน้ำทิพย์ งามศรีขำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
Responsive image
นางสะอาด แสนทวีสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Responsive image
นายยุวพล ผาดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
Responsive image
นายกันยา ผาดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
Responsive image
นายคมสันต์ ทองเกิด
พนักงานจ้างเหมา(ช่วยงานแผนที่ภาษี)
Responsive image
นายมงคล มาดี
พนักงานจ้างเหมา(ช่วยงานแผนที่ภาษี)
Responsive image
นายชัชวาลย์ อุชุวิจารย์
พนักงานจ้างเหมา(ช่วยงานธุรการ)
Responsive image
นางสาวกนกวรรณ นนทการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Responsive image
นายวาสุพล อุชุวิจารย์
พนักงานจ้างเหมา(ช่วยงานแผนที่ภาษี)
Responsive image
นางสาวศิริวรรณ พันธะสา
พนักงานจ้างเหมา(ช่วยงานจัดเก็บรายได้)

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th