Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
ร้อยโทสราวุธ สำลีวงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวพิมพา สืบสมาน
รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายกฤตัชญ์พงค์ ช่วยรักษ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวสุชัญญา เถาว์โท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวนิภาภรณ์ ประสานสอน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวธนพร พละพงศ์
นิติกรชำนาญการ
Responsive image
นางวาสนา จารุโยธิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นายจักรพันธ์ ดรุณพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
น.ส.ระพีพัชร พีระชัยทัศน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวน้ำฝน มุกดากุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Responsive image
นายสมปอง อุ่นเสมอ
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายยุทธพร ทองล้วน
นักการภารโรง
Responsive image
นายประกาย กาเผือก
ยาม
Responsive image
นางสุทินทร์ วงศ์อำมาตย์
แม่บ้าน
Responsive image
นายนพเก้า แฟงสุวรรณ
คนสวน
Responsive image
นางสาวจุลัยรัตน์ สืบสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายศุภโชค ศรีเนตร
คนงานทั่วไป(ช่วยงานป้องกัน)
Responsive image
นายสุริยพร เดชะคำภู
พนักงานจ้างเหมา(ช่วยงานสาธารณสุข)
Responsive image
นายวีระชาติ ผลแก้ว
คนงานทั่วไป(ช่วยงานเกษตร)
Responsive image
นายอานนท์ ดอกไม้แก้ว
พนักงานขับรถตู้
Responsive image
นายรัฐพล สำราญ
พนักงานขับรถขยะ
Responsive image
นายปัญญา ดรุณพันธ์
พนักงานจ้างเหมา
Responsive image
นายปฏิภาณ ตามพงษ์
พนักงานจ้างเหมา
Responsive image
นายณัฐวุฒิ ทองเหลือง
พนักงานจ้างเหมา
Responsive image
นายวิทยา เที่ยงมั่น
พนักงานจ้างเหมา
Responsive image
นายทินไท บุญศรี
พนักงานจ้างเหมา

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th