Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานะการคลัง/งบประมาณ
สถานะการคลัง/งบประมาณ

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณในการบริหารจัดการย้อนหลัง 3 ปี
ที่ รายการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559
2556 2557 2558 2559 รับจริง
1 รายได้ อบต.จัดเก็บเอง 284,341 321,312 410,382 444,058
2 รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ 22,577,398.58 21,033,144.49 23,119,466.26 23,902,321.79
3 รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร 1,981,968.65 1,148,407.94 1,363,098.28 1,241,649.92
4 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 16,645,021 19,206,589.24 18,669,248.85 16,763,431.69
5 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,708,995.32 2,663,000 24,752,723 23,996,026
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,197,724.55 44,372,453.67 68,314,918.39 66,347,487.40

สรุปจากตาราง งบประมาณในการบริหารงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร แต่ละปีมีปริมาณไม่คงที่ งบประมาณในปี 2559 ปัจจุบัน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2559

ตารางเปรียบเทียบรายได้จากการจัดเก็บรายได้ย้อนหลัง 3 ปี
ที่ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 2558 2559
1 ภาษีบำรุงท้องที่ 59,109 62,512 63,845
2 ภาษีป้าย 44,114 71,523 74,003
3 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 218,089 276,347 306,210
4 ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตอื่นๆ - - -
  (1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 81,025 110,325 117,900
  (2) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน 100,300 395,000 165,500
  (3) ค่าปรับผิดสัญญา 20418 5,826 92,197
  (4) ค่าใบอนุญาตเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 12,000 12,000 15,500
  (5) ค่าใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 22,900 25,370 30,250
  (6) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ (ค่าธรรมเนียมสูบน้ำ) 40 - 660
  (7) ค่าอนุญาตก่อสร้าง 47,433 10,545.77 1,485
  (8) ค่าปรับจราจรทางหลวง - - -
  (9) ค่าปรับผู้กระทำผิดจราจรทางบก - 2,750 2,500
รวมจำนวนทั้งสิ้น 605,428 972,198.77 885,780

สรุปจากตาราง จะเห็นได้ว่ารายได้ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2559) มีแนวโน้มการจัดเก็บสูงขึ้นแสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรที่มีมากขึ้นเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th