Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานะการคลัง/งบประมาณ
สถานะการคลัง/งบประมาณ

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณในการบริหารจัดการย้อนหลัง 3 ปี
ที่ รายการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
2557 2558 2559 2560 รับจริง
1 รายได้ อบต.จัดเก็บเอง 321,312 441,058 44,058 463,515
2 รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ 21,033,144.49 23,119,466.26 23,902,321.79 25,517,776.94
3 รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร 1,148,407.94 1,363,098.28 1,241,649.92 964,627.77
4 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 19,206,589.24 18,669,248.85 16,763,431.69 34,592,406.10
5 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,663,000 24,752,723 6,427,000 454,810
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,372,453.67 68,314,918.39 48,778,461.40 61,993,135.81

สรุปจากตาราง งบประมาณในการบริหารงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร แต่ละปีมีปริมาณไม่คงที่ งบประมาณในปี 2560 ปัจจุบัน ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ตารางเปรียบเทียบรายได้จากการจัดเก็บรายได้ย้อนหลัง 3 ปี
ที่ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 2559 2560
1 ภาษีบำรุงท้องที่ 62,512 63,845 64,097
2 ภาษีป้าย 71,523 74,003 102,668
3 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 267,347 306,210 280,293
4 ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตอื่นๆ 8,221.71 9,900 11,616.50
  (1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 11,325 117,900 112,000
  (2) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน - - -
  (3) ค่าปรับผิดสัญญา 5,826 92,197 9,749
  (4) ค่าใบอนุญาตเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 12,000 15,500 15,500
  (5) ค่าใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 25,370 30,250 28,700
  (6) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ (ค่าธรรมเนียมสูบน้ำ) - 660 1,320
  (7) ค่าอนุญาตก่อสร้าง 10,545.77 1,485 10,635
  (8) ค่าปรับจราจรทางหลวง - - -
  (9) ค่าปรับผู้กระทำผิดจราจรทางบก 2,750 2,500 3,750
รวมจำนวนทั้งสิ้น 585,420.52 714,450 650,328.50

สรุปจากตาราง จะเห็นได้ว่ารายได้ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) มีแนวโน้มการจัดเก็บสูงขึ้นแสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรที่มีมากขึ้น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th