Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

1.นโยบายด้านการเกษตรและปศุสัตว์
     จัดให้มีการส่งเสริมด้านการเกษตรให้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอย่างทั่วถึง ให้มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรอาทิ เช่น รถไถ เครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตร เครื่องพ่นยาและวัสดุอุปกรณ์การเกษตร มีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เช่นส่งเสริมการเลี้ยงโค กระบือ เป็ด ไก่ ฯลฯ และส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัว ไม้ดอก ไม้ผล ต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์การเกษตรประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

2.นโยบายด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
     จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสัญจร จัดให้มีน้ำสะอาดไว้อุปโภค บริโภค ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การขุดสระ ขุดลอก ขุดเจาะบ่อบาดาล มีระบบคลองส่งน้ำ ระบบชลประธานมีการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ตลอดจนให้มีการซ่อมแซม ทำนุ บำรุงรักษาเพื่อให้มีแหล่งน้ำและไฟฟ้าแสงสว่าง อย่างทั่วถึง

3.นโยบายด้านการสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์
     
จัดให้มีสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ HIV จัดให้มีเงินสงเคราะห์การจัดการศพแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส จัดหาที่อยู่อาศัย วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นแก่การยังชีพ หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและให้การช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ

4.นโยบายด้านการสาธารณสุข
     จัดให้มีระบบหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และให้มีระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ส่งผู้ป่วยถึงมือแพทย์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีระบบเฝ้าระวัง ควบคุมโรคและป้องกันโรคต่างๆ ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชนให้มีความแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและสนับสนุนส่งเสริมให้อาสาสมัครด้านสาธารณสุขได้มี การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น จัดให้มีการดำเนินการเก็บและขนขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย            

5.นโยบายด้านการคมนาคม
     จัดให้มีถนนคอนกรีตที่มีมาตรฐาน และขยายถนนลูกรัง ถนนดิน ถนนเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึง และสร้างสะพานหรือท่อลอดเหลี่ยมเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย

6.นโยบาย ด้านการศึกษา
     
สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียน การสอน การเพิ่มทักษะในการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต การพัฒนาอาชีพ ให้เด็ก เยาวชนได้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข จัดให้มีทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีอาคาร การเรียน การสอนตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ครบครัน ให้มีการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน ให้ทั่วถึงเพียงพอ

7.นโยบายด้านพัฒนาอาชีพและพัฒนารายได้
     สนับสนุนส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ จัดอบรมเพิ่มทักษะในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการร้านค้าชุมชน และสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการร้านค้าชุมชน และสนับสนุนให้มีศูนย์จำหน่ายสินค้า ให้มีผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีมาตรฐาน มีการประชาสัมพันธ์ การตลาดที่รองรับผลผลิต

8.นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัดให้มีการเตรียมการในการป้องกันภัยประเภทต่างๆ ให้มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติ มีทีมกู้ภัย มีการติดต่อ สื่อสาร มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือที่ครบครัน และให้มีการช่วยเหลือที่รวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

9.นโยบายด้านการศาสนาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี
     
สนับสนุนส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนา ให้ประชาชนได้มีกิจกรรมในการเข้าวัด ฟังธรรมและทำบุญตามประเพณี เข้าร่วมกิจกรรมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ทีดีของท้องถิ่น จัดให้มีการดำเนินงานในรูปแบบสภาวัฒนธรรมในระดับตำบล 10 นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาอย่างทั่วถึงสนับสนุนให้มีสนามกีฬา ลานกีฬา มีการส่งเสริมการออกกำลังกาย จัดตั้งชมรมกีฬาสร้างสุขภาพ สนับสนุนศูนย์กีฬาตำบลและให้มีศูนย์กีฬาระดับหมู่บ้าน จัดให้มีกิจกรรม นันทนาการต่างๆ ส่งเสริมให้มีการเล่นดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากลเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

11.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ มีอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มีการดูแล บำรุงรักษาที่สาธารณะ มีการเฝ้าระวัง ป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์พิทักษ์ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดให้มีส่วนสาธารณะประจำตำบลหรือในระดับหมู่บ้านเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้และพัฒนาให้เป็นการปลูกป่าชุมชนเพื่อลดปัญหาโลกร้อน

12.นโยบายด้านการพัฒนาคน
     จัดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ ในการดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สร้างเครือข่ายสถาบันครอบครัว องค์กรชุมชน ให้ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ให้มีกิจกรรมจากชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบคัวระดับตำบล สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย สร้างความสามัคคี สมานฉันท์ของคนในชุมชน

13.นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     
สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง สร้างเครือข่ายงานด้านการข่าว การแจ้งเบาะแสให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อพบผู้กระทำความผิด โดยเฉพาะด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงาน ตรวจตราสถานที่สนับสนุนส่งเสริมการเตรียมการในการป้องกันภัยประเภทต่างๆ มีการติดต่อสื่อสารมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือที่ครบครัน และให้มีการช่วยเหลือที่รวดเร็ว ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

14.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
     
จะสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจากทุกภาคส่วน จะบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม จะยึดถือระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และจะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อำเภอ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติ จะพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ ความสามารถ มีทักษะและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่จะบริการประชาชน ปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้มีความเหมาะสมตลอดจน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน


เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th