Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

     โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร โดยมีปลัดเทศบาลตำบลเป็นผู้บังคับบัญชา แบ่งเป็น 4 ส่วนราชการ คือ

1. สำนักปลัด รับผิดชอบ
     1. งานบริหารทั่วไป  
     2. งานนโยบายและแผน 
     3. งานกฎหมายและคดี  
     4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
     5. งานสาธารณสุข

2. กองคลัง รับผิดชอบ 
     1. งานการเงินและบัญชี 
     2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
     3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     4. งานควบคุมงบประมาณ

3. กองช่าง รับผิดชอบ 
     1. งานก่อสร้าง  
     2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร   
     3. งานประสานสาธารณูปโภค  
     4. งานผังเมือง

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบ   
     1. งานบริหารการศึกษา 
     2. งานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม

5. กองสวัสดิการสังคม
    1. งานสังคมสงเคราะห์
    2. งานสัวสดิการเด็กและเยาวชน
    3. งานพัฒนาชุมชน


เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th