Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
     1.1 ด้านการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
     1.2 ด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และการจราจร
     1.3 ด้านการพัฒนาระบบน้ำในการอุปโภค บริโภค และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
     2.1 ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ และการพัฒนาอาชีพของประชาชน
     2.2 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเพิ่มผลผลิต และการเพิ่มพูนมูลค่าสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร
     2.3 ด้านส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์
     2.4 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
     3.1 ด้านการส่งเสริมการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
     3.2 ด้านการส่งเสริมการทำนุบำรุง ศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
     4.1 ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     4.2 ด้านการบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา  
     5.1 ด้านการสังคม การสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
     5.2 ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน พัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น
     5.3 ด้านการส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา  
     6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
     6.2 ด้านการส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
     6.3 ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการองค์กร
แนวทางการพัฒนา  
     7.1 ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าใจในการบริหารจัดการองค์กร
     7.2 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร


เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th