Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
                  เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลโพธิ์ไทรเป็นตำบลขนาดกลาง ที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้
“เป็นองค์กรพัฒนาสู่ความก้าวหน้า พัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน บริการประชาชน ส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึง สร้างการมีรายได้ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน มีสวัสดิการสังคมที่หลากหลาย ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ชุมชนเข็มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมสู่อาเชียน”

พันธกิจ (Mission)
            
            1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งตำบล
            2.  พัฒนาและส่งเสริมการบริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล
            3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
            4.  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่หลากหลายและจำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนมีส่วนร่วม
            5.  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมประเพณี เพื่อความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น
            6.  พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน


เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th