Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

 การคมนาคม (แสดงจำนวนและสถานะภาพทางคมนาคมทางบก)
     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรมีเส้นทางคมนาคมสายหลัก คือ ถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข 217 วาริน - สิรินธร และถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านจำนวน 11 สาย ดังนี้
 1. ถนนลุกรังเชื่อมระหว่างบ้านปากโดม หมู่ที่ 1 ถึงบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13 ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร กว้าง 4 เมตร
 2. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 2 ถึงบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร กว้าง 4 เมตร
 3. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 3 ถึงบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13 ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร กว้าง 4 เมตร
 4. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านปากโดม หมู่ที่ 5 ถึงบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร กว้าง 4 เมตร
 5. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านสร้างแก้วเหนือ หมู่ที่ 6 ถึงบ้านบ๋าฮี หมู่ที่ 11 ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร กว้าง 4 เมตร
 6. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านสร้างแก้วใต้ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านคำยาง หมู่ที่ 14 ระยะทาง 4.15 กิโลเมตร กว้าง 4 เมตร
 7. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านสนามชัย หมู่ที่ 9 ถึงบ้านคำยาง หมู่ที่ 14 ระยะทาง 3 กิโลเมตร กว้าง 4 เมตร
 8. ถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างบ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 2 ถึงบ้านปากโดม หมู่ที่ 1 ระยะทาง 12 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร
 9. ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างบ้านสร้างแก้วใต้ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านโนนศิลาอ่อน หมู่ที่ 15 ระยะทาง 5 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร
 10. ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างบ้านสนามชัย หมู่ที่ 9 ถึงบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13 ระยะทาง 3.67 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร
 11. ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างบ้านคำยาง หมู่ที่ 14 ถึงบ้านบ๋าฮี หมู่ที่ 11 ระยะทาง 3.47 กิโลเมตร กว้าง 8 เมตร

การไฟฟ้า
     - หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 19 หมู่บ้าน  
     - ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 3,439 ครัวเรือน


แหล่งน้ำธรรมชาติ
     - แม่น้ำและลำน้ำห้วย 10 แห่ง
          1. แม่น้ำมูล
          2. ลำน้ำโดม
          3. ห้วยสะโด ไหลผ่าน หมู่ที่ 8,12,14
          4. ห้วยวังเดือนห้า ไหลผ่าน หมู่ที่ 8,10,6
          5. ห้วยโม่ ไหลผ่าน หมู่ที่ 5,13,3
          6. ห้วยวังแดง ไหลผ่าน หมู่ที่ 9,13,5
          7. ห้วยวังแดง ไหลผ่าน หมู่ที่ 9,13,5
          8. ห้วยร่องหิน ไหลผ่าน หมู่ที่ 8,6,10
          9. ห้วยร่องแสง ไหลผ่าน หมู่ที่ 10
          10. ห้วยสะโดกลาง ไหลผ่าน หมู่ที่ 6,8,10
     - บึง,หนอง,และอื่น ๆ 8 แห่ง
          1. หนองชาติ หมู่ที่ 11
          2. หนองสะโด หมู่ที่ 12
          3. หนองโจด หมู่ที่ 9
          4. หนองแฝก หมู่ที่ 9,12,5
          5. หนองหมอลำ หมู่ที่ 1
          6. หนองกุง หมู่ที่ 6
          7. หนองกอก หมู่ที่ 10
          8. หนองโน หมู่ที่ 10

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     - เขื่อนกั้นน้ำ 1 แห่ง 
     - ฝาย 7 แห่ง 
     - ประปา 17 แห่ง แยกเป็น
     - ก่อสร้างโดย อบต.โพธิ์ไทร จำนวน 5 แห่ง คือ หมู่ที่ 2 ,12,14,15,17,
     - ก่อสร้างโดย รพช. จำนวน 1 แห่ง คือ หมู่ที่ 13 
     - ก่อสร้างโดย กรมโยธาธิการ จำนวน 6 แห่ง คือ หมู่ที่ 1,4,5,6,8,9,
     - ก่อสร้างโดยกรมทรัพย์ฯ จำนวน 2 แห่ง คือ หมู่ที่ 10,16
     - บ่อโยก 278 แห่ง (เป็นบ่อส่วนตัว 233 บ่อ) (บ่อสาธารณะ 45 บ่อ)
     - อื่น ๆ คลองส่งน้ำกระทรวงวิทยาศาสตร์ 4 แห่ง
     - คลองส่งน้ำบ้านสร้างแก้ว กว้าง 2.70 เมตร ระยะทาง 8.151 กิโลเมตร
     - คลองส่งน้ำบ้านดอนคำมี กว้าง 2.70 เมตร ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร
     - คลองส่งน้ำบ้านท่าช้าง กว้าง 2.70 เมตร ระยะทาง 5.115 กิโลเมตร
     - คลองส่งน้ำบ้านวังแคน กว้าง 2.70 เมตร ระยะทาง 6.055กิโลเมตร


เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th