Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

การศึกษา
 -มีโรงเรียนในเขตพื้นที่ ระดับประถมศึกษา 8 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
2. โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม
3. โรงเรียนบ้านนางาม (ผลแก้วอุปถัมภ์)
4. โรงเรียนบ้านสนามชัย (พิมพ์ประชานุกูล)
5. โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ
6. โรงเรียนบ้านวังแคน
7. โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ผู้อำนวยการชื่อ นายแหลมไทย ศิริทิพย์
ผู้อำนวยการชื่อ นายสุรศักดิ์ ทองปัน
ผู้อำนวยการชื่อ นายประยูร บุญล้อม
ผู้อำนวยการชื่อ นายสัมฤทธิ์ คำมี
ผู้อำนวยการชื่อ นางสาวกฤษณา ทองเทพ
ผู้อำนวยการชื่อ ว่าที่ ร.ต.เรืองชัย ลวดทอง
ผู้อำนวยการชื่อ นายวินัย ธนูทอง
-มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง ถ่ายโอน 1 แห่ง ทต.จัดตั้งเอง 3 แห่ง ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว ( ถ่ายโอนจาก พช.)
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง (ทต.จัดตั้งเอง)
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถิ่นสำราญ (ทต.จัดตั้งเอง)
4. 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสนามชัย (ทต.จัดตั้งเอง)
หัวหน้าศูนย์ฯ ชื่อ นางกิติยา ทองคง
หัวหน้าศูนย์ฯ ชื่อ นางวนิดา เทวราช
หัวหน้าศูนย์ฯ ชื่อ นางสิริลักษณ์ เจริญดี

หัวหน้าศูนย์ฯ ชื่อ นางสิริลักษณ์ เจริญดี

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 - มีวัด / สำนักสงฆ์ ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร จำนวน 18 แห่ง ดังนี้
ลำดับที่ ชื่อวัด / สำนักสงฆ์ ตั้งอยู่ที่
1 วัดปากโดม หมู่ที่ 1 บ้านปากโดม
2 วัดโพธิ์ไทร หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ไทร
3 วัดเอราวัณ หมู่ที่ 3 บ้านท่าช้าง
4 วัดบ้านเดื่อโดม หมู่ที่ 5 บ้านเดื่อโดม
5 วัดบ้านสร้างแก้วเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านสร้างแก้วเหนือ
6 วัดบ้านวังแคน หมู่ที่ 7 บ้านวังแคน
7 วัดบ้านสร้างแก้วใต้ หมู่ที่ 8 บ้านสร้างแก้วใต้
8 วัดสนามชัยใหม่ หมู่ที่ 9 บ้านสนามชัย
9 วัดทุ่งสว่าง หมู่ที่ 11 บ้านบ๋าฮี 
10 วัดบ้านสะพานโดม หมู่ที่ 12 บ้านสะพานโดม
11 วัดบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13 บ้านถิ่นสำราญ
12 วัดบ้านคำยาง หมู่ที่ 14 บ้านคำยาง
13 วัดบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 17 บ้านทรัพย์เจริญ
14 วัดป่าสนามชัย หมู่ที่ 16 บ้านสนามชัยใหม่
15 วัดป่าบ้านปากโดม หมู่ที่ 1  บ้านปากโดม
16 วัดป่าเดื่อสะพานโดม หมู่ที่ 5  บ้านเดื่อโดม
17 วัดป่าปทุมวัน หมู่ที่ 12 บ้านสะพานโดม
18 สำนักสงฆ์หนองแปลน หมู่ที่ 9 บ้านสนามชัย
19 สำนักสงฆ์โนนศิลาอ่อน (สวนป่าพุทธสถานรัตนวิสุทธิ์) หมู่ที่ 15 บ้านโนนศิลาอ่อน
สาธารณสุข
    ด้านสาธารณสุขภายในตำบลโพธิ์ไทร มีดังต่อไปนี้
     1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง ได้แก่
           - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทร บ้านสร้างแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไทร
           - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทร บ้านท่าช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร
     2 สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง  
           - บ้านสร้างแก้ว
           - บ้านสะพานโดม
     3 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
           - ร้านสะพือเภสัช
     4 กองทุนประกันสุขภาพตำบลโพธิ์ไทร (สปสช.) 1 แห่ง   
     5 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 1 แห่ง
     6 ชมรมออกกำลังกายแอโรบิค 1 ชมรม
     7 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 %

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     1 สถานีตำรวจ 1 แห่ง (ป้อมยามสะพานโดม)  
     2 ศูนย์ อปพร. 1 แห่ง
     3 ตำรวจชุมชน จำนวน 125 นาย

ส่วนราชการอื่นๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร
     1 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์ไทร
     2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์ไทร


เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th