Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

อาณาเขต
     ทิศเหนือ จรดแม่น้ำมูลมีแนวเขตเริ่มจากปากโดมบรรจบลำน้ำมูล ที่พิกัด WC 179920 ลงไปตามลำน้ำมูล  
     ทิศใต้ จรดตำบลไร่ใต้และตำบลดอนจิกมีแนวเขตเริ่มจากเหมืองห้วยชุมแสงที่พิกัด WC 214774 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามถนนใต้ห้วยแก้วตัดข้ามถนนลาดยางไปไร่ใต้ที่พิกัด WC 172802 ไปตาม ลำห้วยจรดที่ลำโดมใหญ่ที่พิกัด WC 161792 ระยะทาง 7 กิโลเมตร
     ทิศตะวันออก จรดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารและตำบลกุดชมภู มีแนวเขตเริ่มจากกึ่งกลางลำน้ำมูล ที่พิกัด WC 250870 ไปทางทิศใต้ตามถนนที่พิกัด WC 233826 ไปตามถนนพึงพิกัด WC 214774 เหมืองห้วยชุมแสง  ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร  
     ทิศตะวันตก เริ่มจากจุดกึ่งกลางลำโดมใหญ่มีพิกัด WC 161792 ลงไปตามลำโดมใหญ่ ไปบรรจบที่ลำโดมใหญ่  จากแม่น้ำมูลที่พิกัด WC 179920 ระยะทาง 16 กิโลเมตร

เนื้อที่
     
มีเนื้อที่โดยประมาณ 79 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 49,375 ไร่


สภาพภูมิประเทศ
     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะสำหรับทำการเกษตร มีลำน้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำน้ำมูล ลำโดมใหญ่ ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และป่าไม้เบญจพรรณซึ่งเป็นที่สาธารณะ

สภาพภูมิอากาศ
     ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร มีอุณหภูมิค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน และเย็นจัดในฤดูหนาว โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่นำความหนาวเย็นและแห้งแล้งลมมรสุมตะออกเฉียงใต้ที่นำมาความชุ่มชื้นและฝนตกชุกทั่วไป จากลักษณะดังกล่าวสามารถจำแนกได้ 3 ฤดู
     ฤดูร้อน อากาศจะเริ่มอบอ้าวในเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนเมษายน
     ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงปลายเดือนกันยายน และมักปรากฏเสมอว่าฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม แต่ระยะเวลาฝนทิ้งช่วงมักจะไม่เหมือนกันในแต่ละปี และในช่วงปลายฤดูฝนมักจะมีพายุดีเปรสชั่น ฝนตกชุกบางปีมีภาวะน้ำท่วม แต่ภาวการณ์ไม่รุนแรงนัก
     ฤดูหนาว เนื่องจากอยู่ในจังหวัดที่อยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศทำให้ได้อิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจังหวัดอื่น อุณหภูมิจะเริ่มลดตั้งแต่เดือนตุลาคม และจะหมดปลายเดือนมกราคม

จำนวนหมู่บ้าน และประชากร
     ตำบลโพธิ์ไทร มี 19 หมู่บ้าน จำนวนประชากร ของเดือนกันยายน 2559 จำนวน 11,925 คน ดังต่อไปนี้ ความหนาแน่นของประชากร 148.73คน / ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน  ผู้ใหญ่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
หลัง ชาย หญิง รวม
1 บ้านปากโดม นายสนั่น เยาวะบุตร 88 141 143 284
2 บ้านโพธิ์ไทร นายทวี นัยวงศ์ 275 377 391 768
3 บ้านท่าช้าง นายไสว แสนทวีสุข 212 333 313 646
4 บ้านดอนคำมี นายอำพร  คงดี 74 155 151 306
5 บ้านเดื่อโดม นายประสิทธิ์ งามพันธ์ 212 406 368 774
6 บ้านสร้างแก้วเหนือ นายเดชา  บุญสอน 251 374 364 738
7 บ้านวังแคน นางจันทร์ โครตหานาม 213 333 341 674
8 บ้านสร้างแก้วใต้ นางยนต์จิตร มาดี 315 410 411 821
9 บ้านสนามชัย นางบังอร  ชาติท้าว 414 447 420 867
10 บ้านสร้างแก้วกลาง นายทองดำ ภาพสิงห์ 207 364 336 700
11 บ้านบ๋าฮี นางเพ็งศรี วีสเพ็ญ 190 307 313 620
12 บ้านสะพานโดม นายอุดม สีดา 150 255 207 462
13 บ้านถิ่นสำราญ นายวิเศษ แก้วดี 347 558 547 1,105
14 บ้านคำยาง นายหอมไกร ศรีเสนา 151 247 232 479
15 บ้านโนนศิลาอ่อน นายสมปอง  พยุงวงค์ 90 197 172 369
16 บ้านสนามชัย นายปัญญา  เพิ่มผล 369 449 437 886
หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน  ผู้ใหญ่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
หลัง ชาย หญิง รวม
17 บ้านทรัพย์เจริญ นายประสาน  เดชะคำภู 75  118 113  231
18 บ้านสร้างแก้วสดใส นายแย้ม ใบแก้ว 151 281 300 581
19 บ้านสร้างแก้ว นายวานิช จำปาเทศ 193 306 308 581
รวม 3,977 6,058 5,867 11,925


เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th