ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,020
เดือนที่แล้ว
1,800
ปีนี้
8,990
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
21,699
ไอพี ของคุณ
34.228.52.223

นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร


นางสาวพิมพา สิบสมาน
รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร


นายกฤตัชญ์พงค์ ช่วยรักษ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางสาวสุชัญญา เถาว์โท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวนิภาภรณ์ ประสานสอน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวธนพร พละพงศ์
นิติกรชำนาญการ


นางวาสนา จารุโยธิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวน้ำฝน มุกดากุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายจักรพันธ์ ดรุณพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวระพีพัชร พีระชัยทัศน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจุลัยรัตน์ สืบสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมปอง อุ่นเสมอ
พนักงานขับรถ


นายยุทธพร ทองล้วน
นักการภารโรง


นายประกาย กาเผือก
ยาม


นางสุชี เพ็งกลาง
แม่บ้าน


นายนพเก้า แฟงสุวรรณ
คนสวน


-ว่าง-
คนงานทั่วไป(ช่วยงานป้องกัน)


นางสาวกาญจนา แสนทวีสุข
พนักงานจ้างเหมา


นายมนตรี แก้วแสง
พนักงานจ้างเหมา(ช่วยงานสาธารณสุข)


นายวีระชาติ ผลแก้ว
คนงานทั่วไป(ช่วยงานเกษตร)


นายอานนท์ ดอกไม้แก้ว
พนักงานขับรถตู้


นายรัฐพล สำราญ
พนักงานขับรถขยะ


นายปัญญา ดรุณพันธ์
พนักงานจ้างเหมา


นายปฏิภาณ ตามพงษ์
พนักงานจ้างเหมา


นายณัฐวุฒิ ทองเหลือง
พนักงานจ้างเหมา


นางอัญชรี นะวะคำศรี
แม่บ้าน