ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
1,227
เดือนที่แล้ว
1,083
ปีนี้
13,068
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
25,777
ไอพี ของคุณ
34.239.160.86

นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร


นางสาวพิมพา สิบสมาน
รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร


นายกฤตัชญ์พงค์ ช่วยรักษ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางสาวสุชัญญา เถาว์โท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวนิภาภรณ์ ประสานสอน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวธนพร พละพงศ์
นิติกรชำนาญการ


นางวาสนา จารุโยธิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


-ตำแหน่งว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายจักรพันธ์ ดรุณพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวระพีพัชร พีระชัยทัศน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจุลัยรัตน์ สืบสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมปอง อุ่นเสมอ
พนักงานขับรถ


นายยุทธพร ทองล้วน
นักการภารโรง


นายประกาย กาเผือก
ยาม


นางสุชี เพ็งกลาง
แม่บ้าน


นายนพเก้า แฟงสุวรรณ
คนสวน


-ว่าง-
คนงานทั่วไป(ช่วยงานป้องกัน)


นางสาวกาญจนา แสนทวีสุข
พนักงานจ้างเหมา


นายมนตรี แก้วแสง
พนักงานจ้างเหมา(ช่วยงานสาธารณสุข)


นายวีระชาติ ผลแก้ว
คนงานทั่วไป(ช่วยงานเกษตร)


นายอานนท์ ดอกไม้แก้ว
พนักงานขับรถตู้


นายรัฐพล สำราญ
พนักงานขับรถขยะ


นายปัญญา ดรุณพันธ์
พนักงานจ้างเหมา


นายปฏิภาณ ตามพงษ์
พนักงานจ้างเหมา


นายณัฐวุฒิ ทองเหลือง
พนักงานจ้างเหมา


นางอัญชรี นะวะคำศรี
แม่บ้าน