ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
76
เดือนที่แล้ว
1,510
ปีนี้
8,479
ปีที่แล้ว
20,593
ทั้งหมด
41,781
ไอพี ของคุณ
44.192.114.32

ลำดับรายการวันที่
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25658 ก.ย. 2564
2หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 25658 ก.ย. 2564
3แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 2)7 ก.ย. 2564
4ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี ปีงบประมาณ 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 129 เม.ย. 2564
5กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร พ.ศ.256428 เม.ย. 2564
6การจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 128 เม.ย. 2564
71.แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 128 เม.ย. 2564
8หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง9 มี.ค. 2564
9หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาล9 มี.ค. 2564
10หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา9 มี.ค. 2564
11หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 25658 มี.ค. 2564
12แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564-25662 ต.ค. 2563
13ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร1 ต.ค. 2563
14ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร1 ต.ค. 2563
15ขอแจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ20 เม.ย. 2563
16รายงานผลการเดินทางไปราชการ โครงการฝึกอบรมด้านบำเหน็จบำนาญ19 ก.พ. 2563
17คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ25 ธ.ค. 2562
18ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น24 ธ.ค. 2562

1