ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
2,836
เดือนที่แล้ว
2,478
ปีนี้
16,391
ปีที่แล้ว
20,593
ทั้งหมด
49,693
ไอพี ของคุณ
44.192.26.60

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบและประกาศของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน11 ก.ย. 2563
2กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.256026 มิ.ย. 2563
3พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 254226 มิ.ย. 2563
4พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙26 มิ.ย. 2563
5พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติม26 มิ.ย. 2563
6พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช ๒๔๕๗12 มิ.ย. 2563
7พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐12 มิ.ย. 2563
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองที่ดินฯลฯ พ.ศ.255312 มิ.ย. 2563
9พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.254212 มิ.ย. 2563
10พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253512 มิ.ย. 2563
11พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.252212 มิ.ย. 2563
12พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256212 มิ.ย. 2563
13พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254012 มิ.ย. 2563
14สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 25624 เม.ย. 2563
15สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล4 เม.ย. 2563
16สรุปสาระสำคัญของกฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ4 เม.ย. 2563
17ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 (การเจาะบาดาลและการใช้น้ำบาดาล)21 พ.ย. 2562
18คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 62562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท12 มิ.ย. 2562
19พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ.256227 พ.ค. 2562
20พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256230 เม.ย. 2562

12  >> >|