ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
line

อพ.สธ.

youtube

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
1,311
เดือนที่แล้ว
1,713
ปีนี้
9,694
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
9,694
ไอพี ของคุณ
18.215.33.158

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรพัฒนาสู่ความก้าวหน้า พัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน บริการประชาชน ส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึง สร้างการมีรายได้ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน มีสวัสดิการสังคมที่หลากหลาย ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ชุมชนเข็มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมสู่อาเชียน”

พันธกิจ
1.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
2.พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
3.สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบ ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่สากล

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมงด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์
2.การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
3.สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล