ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
118
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร


นางสาวจีรวรรณ แสนทวีสุข
รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร


นายกฤตัชญ์พงค์ ช่วยรักษ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางสาวสุชัญญา เถาว์โท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวนิภาภรณ์ ประสานสอน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวธนพร พละพงศ์
นิติกรชำนาญการ


นางวาสนา จารุโยธิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวหทัยรัตน์ บุญแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นายจักรพันธ์ ดรุณพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวระพีพัชร พีระชัยทัศน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจุลัยรัตน์ สืบสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมปอง อุ่นเสมอ
พนักงานขับรถ


นายยุทธพร ทองล้วน
นักการภารโรง


นายประกาย กาเผือก
ยาม


นางสุชี เพ็งกลาง
แม่บ้าน


นายนพเก้า แฟงสุวรรณ
คนสวน


ตำแหน่งว่าง
คนงาน(ช่วยงานป้องกัน)


นางสาวปุณณภา พละพงศ์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข


-ตำแหน่งว่าง-
คนงาน(งานการเจ้าหน้าที่)


นายวีระชาติ ผลแก้ว
คนงานทั่วไป(ช่วยงานเกษตร)


นายอานนท์ ดอกไม้แก้ว
พนักงานขับรถตู้


นายรัฐพล สำราญ
พนักงานขับรถขยะ


นายปฏิภาณ ตามพงษ์
พนักงานขับรถขยะ


นายณัฐวุฒิ ทองเหลือง
พนักงานจ้างเหมา


นางอัญชรี นะวะคำศรี
แม่บ้าน