ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
112
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

1
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
17 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

 

ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านสร้างแก้วเหนือ  เเละ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

 

ระหว่าง วันที่ 26 มกราคม - 27 มกราคม 2566

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในด้านการดูเเลสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยตนเองได้

2.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความสามารถเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับวัยเเละมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

3.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาสามัญประจำบ้าน

27 มกราคม 2566

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

 

 

กิจกรรมโครงการป้องกันและเเก้ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่าง วันที่ 17 - 18 มกราคม พ.ศ.2566

ณ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว  เเละ โรงเรียนบ้านท่าช้าง

 

วัตถุประสงค์  

1.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กวัยเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาเเละผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

2.เพื่อป้องกันและเเก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและป้องกันโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ เช่นเอชไอวี (HIV) ซิฟิลิส เป็นต้น

3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักคำสอนของศาสนาและนำหลักคำสอนดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

18 มกราคม 2566

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ตำบลโพธิ์ไทร,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

 

ครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ตำบลโพธิ์ไทร ปี 2566 

"กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ คนโพธิ์ไทร ตุ้มโฮม ฮักเเพง แบ่งปัน"

 

- เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดเเย้งให้กับประชาชนเเละหน่วยงานในเขตตำบลโพธิ์ไทร

-เพื่อชี้เเจงทำความเข้าใจ สร้างทัศนคติ และจิตสำนนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมสมานฉันท์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานในชุมชม

-เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก รักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่งคง

20 ธันวาคม 2565

ชมรมผู้สูงอายุ มอบชาสมุนไพรออร์เเกนิคเพื่อสุขภาพ  ชาตะไคร้ ชาใบเตย จาก ศูนย์การเรียนพืชสมุนไพร เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร มอบชาสมุนไพรออร์เเกนิคเพื่อสุขภาพ ให้กับเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  ในงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นรางวัล ในการจับฉลากไหพาโชค ในงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ในวันที่ 8 พ.ย.2565

01 พฤศจิกายน 2565

"การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NoN Communicable Disease:NCDs) ด้วยหลัก 3อ2ส ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุในการรับประทานอาหาร และการดูแลสุขภาพ ,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

 

วันที่ 16 กันยายน 2565

ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

 

อบรมเชิงปฎิบัติการ กิจกรรม การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NoN Communicable Disease:NCDs)ด้วยหลัก3อส2ส  ให้กลุ่มผู้สูงอายุในการรับประทานอาหาร และการดูเเลสุชภาพ  

 

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

16 กันยายน 2565

โครงการยกระดับคุณภาพสังคมผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ยาดมสมุนไพร แก้ลมวิงเวียนศีรษะ ชากระชายขาวหญ้าหวาน เสริมภูมิคุ้มกันโรคและลดน้ำตาลในเลือด และสมุนไพรพอกเข่า สูตรเย็นและสูตรร้อน ลดปวดข้อเข่า จากเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งกาย ใจ และสร้างอาชีพในวัยเกษียณของผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

วันที่ 13 - 15 กันยายน 2565

ณ โรงเรียนผู้สุงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

 

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

1.กิจกรรมสูงวัย สุขใจ คลายเคลียด

2.กิจกรรมอบรมส่งเสริมเชิงปฎิบัติการนำภูมิปัญญาไทยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

15 กันยายน 2565

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอุทกภัย) ,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
31 สิงหาคม 2565

กิจกรรมโครงการสนับสนุนส่งเสริมรายได้การพัฒนาอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์ไทร ปรประจำปีงบประมาณ 2565  ,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

นายอุรัย คืนดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร มอบหมายให้นายปรีชา นาคูณ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสนับสนุนส่งเสริมรายได้การพัฒนาอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลโพธิ์ไทร

26 สิงหาคม 2565

โครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับคุณภาพข้อมูล จปฐ  ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
26 สิงหาคม 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวางแผนจัดทำผลิตภัณฑ์​ชุมชน,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายอุรัย คืนดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการวางแผนจัดทำผลิตภัณฑ์​ชุมชนภายใต้โครงการ​พัฒนา​คุณภาพชีวิต​เเละ​ยกระดับ​รายได้​ให้​กับ​คนใน​ชุมชน​ฐานราก​ปีงบประมาณ​2565คณะพยาบาล​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​อุบล​ราชธานี​ ร่วม​กับ​ เทศบาล​ต​ำ​บล​โพธิ์ไทร ณ​ ห้องประชุม​สภาชั้น 2

15 สิงหาคม 2565

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

นายอุรัย คืนดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยผู้นำชุมชน พนักงาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น" ประจำปี 2565

10 สิงหาคม 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 3,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
01 สิงหาคม 2565

โครงการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลโพธิ์ไทร ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

โครงการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลโพธิ์ไทร ประจำปี 2565 และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย

26 กรกฎาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (132 รายการ)