ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
857
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
18,421
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
79,225
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการจัดเตรียมเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน4 ม.ค. 2566
2คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร1 ม.ค. 2566
3คู่มือหรือแนวทาง การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร1 ม.ค. 2566
4คู่มือปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1 ม.ค. 2566
5คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25621 พ.ย. 2564
6คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต3 มิ.ย. 2564
7คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25609 ก.พ. 2564
8คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง3 ก.พ. 2564
9คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ13 ม.ค. 2564
10คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ11 ม.ค. 2564
11คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์6 ม.ค. 2563
12คู่มือการเลื่่อนและแต่งตั้้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น6 ม.ค. 2563
13คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล6 ม.ค. 2563
14คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน6 ม.ค. 2563
15คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ6 ม.ค. 2563
16คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลบุคลากร6 ม.ค. 2563

1