ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
857
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
18,421
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
79,225
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรพัฒนาสู่ความก้าวหน้า พัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน บริการประชาชน ส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึง สร้างการมีรายได้ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน มีสวัสดิการสังคมที่หลากหลาย ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ชุมชนเข็มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมสู่อาเชียน”

พันธกิจ
1.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
2.พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
3.สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบ ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่สากล

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมงด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์
2.การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
3.สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล