เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4520-4656 โทรสาร : 0-4520-4881
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ : admin@phocaipiboon.go.th
Powered By wnt.co.th